Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen 
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
Artikel 3 Betaling 
Artikel 4 Reissom 
Artikel 5 Informatie 
Artikel 6 Reisbescheiden 
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger 
Artikel 8 In-de-plaats-stelling 
Artikel 9 Annulering door de reiziger 
Artikel 10 Opzegging door Elba Travels
Artikel 11 Wijziging door Elba Travels 
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht 
Artikel 13 Hulp en bijstand 
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Elba Travels 
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger 
Artikel 16 Rente en incassokosten 
Artikel 17 Klachten 
Artikel 18 VZR Garant, voor eventueel faillissement Elba Travels

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1.      In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Reiziger: 
a. de wederpartij van Elba Travels, of 
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Elba Travels is overgedragen. 

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Elba Travels zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste een van de volgende diensten: 
a. activiteit
b. verblijf; 
c. vervoer; 
d. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 

Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen. 
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

1. Aanbod en aanvaarding

a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Elba Travels. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor of online aanbieder plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging, eventueel in de vorm van een factuur. 
b. Bij boeking via internet richt Elba Travels het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Elba Travels is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Elba Travels is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Elba Travels niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging van Elba Travels wegens te geringe deelname 
Elba Travels heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.

 5. Informatieplicht reiziger 
a. De reiziger verstrekt Elba Travels voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle benodigde gegevens en die van de aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en het e-mailadres.
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de reis door Elba Travels. Indien de hoofdboeker in deze informatieplicht tekortschiet, kan dit tot gevolg hebben dat de
reiziger(s) door Elba Travels van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten. De in dat artikel bedoelde kosten zullen aan de hoofdboeker in rekening worden gebracht.

6. Aanmelder 
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Elba Travels anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. 
c. De reiziger(s) is (zijn) voor het eigen deel aansprakelijk. 

7. Gegevens en voorbehouden in publicatie 
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Elba Travels maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

8. Essenties 
a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Elba Travels aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Elba Travels zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van Elba Travels kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Elba Travels. 
b. Elba Travels heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: 
− communicatiekosten; 
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Elba Travels alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft Elba Travels het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: 
− de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 27,- per boeking 
− communicatiekosten; 
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Elba Travels.

9. Vertrek- en aankomsttijden 
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Elba Travels kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van Elba Travels kan worden gevergd van afwijken.

10. Informatie van derden 
Elba Travels draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. 

Artikel 3 Betaling 

1. Uiterlijk twee weken (veertien dagen) voor deelname aan de reis via Elba Travels dient de volledige reissom voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Elba Travels schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Elba Travels heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

2. Betaalmethoden:

a. Via iDeal/Bankoverschrijving. Dit is mogelijk op het moment dat de reservering wordt afgerond of via een e-mail met betaallink. Via deze link kunt u zowel de aanbetaling als de betaling (rest)som van de boeking voldoen. Elba Travels maakt bij iDeal betalingen gebruik van de diensten aangeboden door Mollie B.V.

b. Met Credit Card. In het geval van betaling met credit card, maakt Elba Travels gebruik van de diensten aangeboden door Stripe. Door gebruik te maken van deze service kan Elba Travels betalingen verwerken met Mastercard, Visa en American Express. Elba Travels heeft voor de diensten van Stripe gekozen om de hoofdboeker te beschermen tegen fraude en te verzekeren van garantie. In geval van fraude, dan wel nalatigheid van Elba Travels, kan Stripe overgaan tot een zogenaamde chargeback. Het betaalde bedrag zal dan worden teruggestort op de credit card.

c. Contant op locatie. In sommige gevallen kan er contant op locatie worden betaald. Na het maken van een boeking/reservering is dit alleen mogelijk als Elba Travels hier schriftelijk mee akkoord is gegaan. In dat geval vervalt de betaaltermijn zoals vermeld staat in het hiervoor beschreven lid 1. Indien de reiziger(s) op locatie extra diensten hebben afgenomen, welke niet staan vermeld in de reservering, kunnen deze aan het einde van de reis, de avond voor vertrek, bij een van de (gemachtigde) medewerkers van Elba Travels contant worden afgerekend.

Artikel 4 Reissom 

1. De gepubliceerde reissom geldt per boeking, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al dan niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten wordt verstaan; kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Elba Travels of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap. 

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Elba Travels bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. 

Artikel 5 Informatie 

1. De reiziger is zélf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten, om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie betreffende reisdocumenten intussen niet is gewijzigd.

2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Elba Travels heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of Elba Travels tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

3. De reiziger is gedurende de reis zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, rijbewijs en groene kaart. 

Artikel 6 Reisbescheiden 

1. Elba Travels stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de Elba Travels kan worden gevergd. 

2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Elba Travels. 

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger 

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger verzoeken tot wijzigingen. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 15,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Elba Travels worden bevestigd. 

2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 

3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd. 

Artikel 8 In-de-plaats-stelling 

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: 
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en 
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en 
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats-stelling.

2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Elba Travels voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. 

Artikel 9 Annulering door de reiziger 

1. Annuleringskosten 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

− bij annulering binnen 14 dagen na boeking, maar 6 weken voor de aankomstdag: € 15,- administratiekosten.
− bij annulering tot 6 weken voor aankomst: 20% van de reissom 
− bij annulering tussen 3 en 6 weken voor aankomst: 50% van de reissom; 
− bij annulering tussen 1 en 3 weken voor aankomst: 75% van de reissom; 
− bij annulering vanaf de 6e dag voor aankomst: de volle reissom. 

2. Annuleringskosten
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.


3. In-de-plaats-stelling 
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaats-stelling kiest, is artikel 8 van toepassing. 

4. Annulering in Covid-19 situaties

4.1 Negatief Reisadvies
Wanneer er negatief reisadvies is, dwz een code rood of oranje voor het gebied Toscane, zullen wij de reis annuleren en ontvangt u de reeds betaalde reissom retour.
Andere kosten die al gemaakt zijn voor je vakantie, zoals een vliegreis, tickets voor de veerboot, eventuele andere accommodatie tijdens de reis e.d. kunnen wij niet vergoeden. Het kan daarom verstandig zijn om een annuleringsverzekering af te sluiten waarbij deze kosten ook worden vergoed.

Bij code geel en groen kunnen de reizen wel doorgaan.

4.2 Annuleren ivm positieve besmetting Covid-19
Wanneer je vlak voor vertrek positief getest bent op corona mogen wij je helaas niet ontvangen. In dit geval is het mogelijk om later te komen, wanneer je volgens de RIVM richtlijnen weer uit quarantaine mag.

Het is helaas niet mogelijk om de reis dan kosteloos te annuleren.


Artikel 10 Opzegging door Elba Travels 

1. Elba Travels heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. 

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Elba Travels aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. In het geval van een Covid-19 Lockdown, negatief reisadvies (code oranje of rood) heeft Elba Travels het recht vakanties van reizigers te annuleren. In het geval van annulering en Covid-19 krijgt de reiziger zijn reeds betaalde reissom retour. Elba Travels is niet verantwoordelijk voor overige gemaakt kosten van de reiziger.

4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. 
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Elba Travels kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Elba Travels. Of zulks het geval is, wordt 
bepaald aan de hand van artikel 11. 
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Elba Travels kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 12. 
4. Indien Elba Travels door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. 

Artikel 11 Wijziging door Elba Travels 

1. a. Elba Travels heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt Elba Travels binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Elba Travels van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf deelt Elba Travels eventuele wijzigingen binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. 
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. 
d. Indien Elba Travels door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. 

2. a. In geval van wijziging doet Elba Travels de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet Elba Travels binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 
− de aard en klasse van de accommodatie; 
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: 
− de samenstelling van het reisgezelschap; 
− de aan Elba Travels bekendgemaakte en schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; − de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Elba Travels schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd. 

3. a. De reiziger die gebruik maakt van het recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). 
b. In dat geval heeft Elba Travels het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4. 

4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Elba Travels kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Elba Travels. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. 
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de Elba Travels kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 12. 

5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Elba Travels ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 12. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Elba Travels de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 12. 

6. Elba Travels is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de reiziger te informeren over een doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht 

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Elba Travels verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1. 

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Elba Travels onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Elba Travels is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of 
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of 
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Elba Travels of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of 
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Artikel 13 Hulp en bijstand 

1. a. Elba Travels is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Elba Travels tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

2. De reiziger neemt verantwoording over zijn of haar eigen aansprakelijkheid. De reiziger gaat mee op eigen risico. De instructeurs van Elba Travels begeleiden de reizigers zo goed mogelijk, bieden eerste hulp aan bij ongevallen, maar zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen. Reizigers moeten bij ongevallen of schade hun eigen reis- of zorgverzekering aanspreken. 

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Elba Travels 

1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Elba Travels dienovereenkomstig uitgesloten. 
b. Elba Travels is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering. 
2. Elba Travels is niet aansprakelijk ingeval van letsel of dood, reizigers nemen deel op eigen risico en aansprakelijkheid. 
3. Indien Elba Travels jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. 
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Elba Travels gelden ook ten behoeve van werknemers van Elba Travels en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel. 

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger 

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Elba Travels ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. 

2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Elba Travels van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend. 

3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen. 

4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Elba Travels te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. 

Artikel 16 Rente en incassokosten 

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Elba Travels heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. 

Artikel 17 Klachten 

1. a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, door direct telefonisch contact op te nemen met Elba Travels. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Elba Travels. 
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Elba Travels voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport). 
c. Elba Travels zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 
d. De communicatiekosten worden door Elba Travels vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. 
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Elba Travels daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. 

2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Elba Travels. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. 
b. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Elba Travels niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Elba Travels geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht. 
c. Elba Travels zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
d. Als blijkt dat na de eerste maand na ontvangst van de klacht meer tijd nodig is voor onderzoek, zal dit in de schriftelijke reactie worden vermeld. Indien er sprake is van een tijdsoverschrijding door Elba Travels waardoor de reactietermijn meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de Geschillencommissie besluiten het betreffende geschil toch in behandeling te nemen.


Artikel 18 VZR Garant, voor eventueel faillissement Elba Travels

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Elba Travels gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Elba Travels niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Wanneer u een boeking maakt via de website profiteert u automatisch van de garantieregeling van VZR. Wanneer u de boeking via een externe partij boekt, zoals Airbnb, Booking.com en Hostelworld is deze garantieregeling niet geldig.

De VZR garantie regeling is ook niet van toepassing wanneer u ter plaatse activiteiten boekt die dezelfde week nog worden uitgevoerd.